Weissglas

  • Weissglas ohne grüne Glaskanten (Optiwhite, Diamant, Eurowhite, Starphire)